ทุนวิจัย

รายละเอียด

ประเมินผลการพยาบาลทางไกลในการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
รศ.สุภาวดี เครือโชติกุล (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.สกาวเดือน โอดมี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
29 ธ.ค. 2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ