คลังบทความ

รายละเอียด

The Effects of Respiratory Rehabilitation Program on Perceived Self-Efficacy and Dyspnea in Patients with Lung Cancer

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Asian Nursing Research Volume 14, Issue 5, December 2020 หน้า 277 - 285 https://doi.org/10.1016/j.anr.2020.08.010
2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ