ทุนวิจัย

รายละเอียด

Comparison of psychological well-being, goal orientation, and study approach among Australian and Thai University students
ดร.นงคราญ วงษ์ศรี (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.Gregory Boyle (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
11 ส.ค. 2551
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
Personality and Individual Differences Volume 159, 1 June 2020
ตั้งแต่วันที่
01 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
ปี
2563