คณะพยาบาลศาสตร์


ดร.สมศรี (เซอร์เทเรซา) สุเมธ ( Somsri (Sr.Teresa) Sumet )
somsri@slc.ac.th