ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันความดันโลหิตสูงตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย
ผศ.มงคล การุณงามพรรณ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ศรัญญู พงศป์ระเสริฐสิน (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
13 ส.ค. 2564
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 หน้า 104 - 120
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2565