คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาต่อความรู้และการรับรู้ความสามารถของผู้ดูแลเด็กวัยปฐมวัย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณอรุณศรี กัณวเศรษฐ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วชิรสารการพยาบาล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 หน้า 40 - 53
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ