ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนางาน E-Learning in Teaching and Learning of Transcultural Nursing : For Cambodian Student Nurses วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2561
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.สกาวเดือน โอดมี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ชาริโต้ ครู๊ส (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
12 ต.ค. 2561
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสาร Science, Engineering and Health Studies ปีที่ 16 พ.ศ. 2565 หน้า 1 - 5
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2565