ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนางาน E-Learning in Teaching and Learning of Transcultural Nursing : For Cambodian Student Nurses วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2561
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.สกาวเดือน โอดมี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ชาริโต้ ครู๊ส (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
12 ต.ค. 2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ