คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเด็กสมองพิการของญาติผู้ดูแลในกรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณณัฐธิดา ปัญญาธนคุณ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคำ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 หน้า 5 - 18
2562
01 ม.ค. 2562
30 มิ.ย. 2562
ครบ
ไม่ระบุ