คลังบทความ

รายละเอียด

พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน: กรณีศึกษาประชาชนในชุมชนหมู่บ้านเดอะเลกาซี่การ์เด้นโฮม เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์บงกช โมระสกุล (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.พรศิริ พันธสี (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์วาณี โพธิ์นคร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณศุภชัย ตรีบำรุง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปี 35 ฉบับ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564 หน้า 69 - 89
2564
01 ม.ค. 2564
30 เม.ย. 2564
ครบ
ไม่ระบุ