คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรก

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณชะบา คำปัญโญ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 หน้า 76 - 87
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ