คณะพยาบาลศาสตร์


รศ. ดร.จินตนา อาจสันเที๊ยะ ( Jintana Artsanthia )
jintana.a@slc.ac.th


ชื่อบทความ
ประเภท
ปีที่ตีพิมพ์
4.
บทความวิจัย
2565
55.
บทความวิชาการ
2556
56.
บทความวิชาการ
2556
60.
บทความวิจัย
2552

ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ

01 มิ.ย. 2547
19 ปี 8 เดือน 22 วัน