คณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อาจสันเที๊ยะ ( Jintana Artsanthia )
jintana.a@slc.ac.th


ชื่อบทความ
ประเภท
ปีที่ตีพิมพ์
1.
บทความวิจัย
2565

ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ

01 มิ.ย. 2547
18 ปี 0 เดือน 27 วัน