คลังบทความ

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กรกับการคงอยู่ในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพสำเร็จใหม่ ในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร กรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณวิลาวัณย์ เพ็งพานิช (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.สมพร ชินโนรส (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาล ปีที่ 68 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 หน้า 30 - 38
2562
01 ก.ค. 2562
30 ก.ย. 2562
ครบ
ไม่ระบุ