ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการในชุมชนเมือง : กรณีศึกษากลุ่มวังขนาย
ผศ.มงคล การุณงามพรรณ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุดารัตน์ สุวารี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.นันทนา น้ำฝน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
คุณชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
06 พ.ย. 2556
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560 หน้า 47 - 68
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2560

ตีพิมพ์ที่
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561 หน้า 51 - 66
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2561