ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลการฝึกสมาธิ เจริญสติ ในการส่งเสริมพหุปัญญาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
09 ต.ค. 2557
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2559
ตั้งแต่วันที่
03 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559
ปี
2559