คลังบทความ

รายละเอียด

การสนับสนุนของครอบครัวต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด [Family support for breastfeeding in teenage postpartum mothers]

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 หน้า 1 - 9
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ