คลังบทความ

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจด้านนิเวศวิทยา กับรูปแบบกิจกรรมทางกายตลอดช่วงชีวิตของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ดร.ดอนนา ฮัดเดลสตัน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563 หน้า 319 - 328
2563
01 ม.ค. 2563
01 เม.ย. 2563
ครบ
ไม่ระบุ