คลังบทความ

รายละเอียด

ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มรายวิชาศึกษาอิสระที่มีผลต่อการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.เพ็ญพรรณ พิทักษ์สงคราม (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารกองการพยาบาล ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 หน้า 5 - 19
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ