ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพยาบาลของชุมชน
ดร.แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธิ์ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สฤษฎิ จันทร์หอม (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์มยุรา นพพรพันธุ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
18 ธ.ค. 2553
ไม่ระบุ
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพยาบาลของชุมชน
ตีพิมพ์ที่
รายงานผลดำเนินการต่อแหล่งทุน ปี พ.ศ. 2555
ปี
2553