คลังบทความ

รายละเอียด

การพยาบาลผู้ใหญ่ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจากความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
ตำรา / หนังสือ / คู่มือ
-
ผศ.มงคล การุณงามพรรณ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์

ตำรา / หนังสือ ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2563 จำนวน 356 หน้า พิมพ์ที่ บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จำกัด. ISBN 978-616-572-551-4
2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ