ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อบุคลิกภาพของนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
2549
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
Proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาพยาบาลเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554
ตั้งแต่วันที่
16 ธ.ค. 2554 - 543
ปี
2554