ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของงาน สิ่งแวดล้อมในการทำงาน และพฤติกรรมสุขภาพ กับภาวะสุขภาพของแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ไพเราะ เบญจกุล (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
30 พ.ค. 2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ