คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการปรึกษาการจัดการพยาบาลต่อสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.พรรณวดี สมกิตติกานนท์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ดร.รตา ศรีสอาด (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.นิราศศิริ โรจนธรรมกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 หน้า 195 - 194
2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ