ทุนวิจัย

รายละเอียด

Continuity and coordination of care in community of chronic illness By using WHO Framework on integrated people-centered health services in Thailand and Indonesia
คณะพยาบาลศาสตร์
I Gede Putu Darma Suyasa (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
I Ketus Swarjana (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์วงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
01 ก.ค. 2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ