คลังบทความ

รายละเอียด

การประเมินความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจสปาไทย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
รศ.ดร.มณีรัตน์ ภาคธูป (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณสุชาติ เลาบริพัตร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 หน้า 221-236
2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ