คลังบทความ

รายละเอียด

บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมขนในการสนับสนุนครอบครัวเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงที่บ้าน: กรณีศึกษา

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.กชกร ธรรมนำศีล (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 หน้า 14 - 25
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ