คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัวต่อภาวะโภชนาการเกินในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.พรศิริ พันธสี (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 หน้า 274 - 284
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ