คลังบทความ

รายละเอียด

คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีผลในผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไต: การศึกษาเปรียบเทียบ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
รศ.สมพร ชินโนรส (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณชุติมา ดีปัญญา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 หน้า 40 - 54
2563
01 ก.ค. 2563
31 ธ.ค. 2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ