คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สอง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.นิภา มหารัชพงศ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564 หน้า 151 - 163
2564
01 ก.ย. 2564
31 ธ.ค. 2564
ครบ
ไม่ระบุ