ทุนวิจัย

รายละเอียด

ประสิทธิผลการทบทวนบทเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาด้วยโปรแกรม Moodle E-learning เพื่อเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.พรทรัพย์ ศรีนวลนัด (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
11 ก.พ. 2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ