คลังบทความ

รายละเอียด

สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณอรทัย หนูแก้ว (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.มณีรัตน์ ภาคธูป (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 หน้า 287-295
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ