คลังบทความ

รายละเอียด

กลุ่มอาการปัสสาวะในถุงมีสีม่วง : อาการเตือนการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รตต.ทัตชัย ทรัพย์สืบวงศ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 หน้า 165 - 178
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ