ทุนวิจัย

รายละเอียด

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ : กรณีศึกษากรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของต่างประเทศ
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (ประธานโครงการ)
อื่นๆ
ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ดร.สิริพักตร์ ศิริโท (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ดร.อริยพร คุโรดะ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ดร.ขนบพร วัฒนสุข (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ผศ.ดร.เรวดีทรรศน์ รอบคอบ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
04 ก.ย. 2551
มี
ไม่ระบุ