คลังบทความ

รายละเอียด

การพยาบาลอนามัยชุมชน: นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (บทที่ 7 การอนามัยครอบครัว)

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
ตำรา / หนังสือ / คู่มือ
-
คณะพยาบาลศาสตร์

ตำรา / หนังสือ ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
พิมพ์ครั้งที่ 2: กรกฎาคม 2565 จำนวน 1,000 เล่ม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล พิมพ์ที่ บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด ISBN 978-616-443-693-0
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ