คลังบทความ

รายละเอียด

การวิเคราะห์โยงใยเหตุปัจจัยสุขภาวะของผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชนกรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

Proceeding ระดับชาติ
Proceedings งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2558
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ