ทุนวิจัย

รายละเอียด

แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสมรรถนะชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดโรคพยาธิในชุมชน : สะท้อนคิดวิชาการรับใช้สังคม [Best practice for development of community competency in prevention and problem solving in parasite worm : reflective academic service]
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ผ่องศรี อิ่มสอน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
13 ม.ค. 2558
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2559