คลังบทความ

รายละเอียด

Predictors of Intention to Stay as Perceived by Nurses Working at Community Hospitals, Ministry of Public Health, Thailand

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.รตา ศรีสอาด (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.ดร.ชนกพร จิตปัญญา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.ดร.อารีย์วรรณ อ่วมตานี (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
journal of health research Volume 37, Issue 3 (2023) หน้า 168 - 177 (Available online 31 August 2022)
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ