คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือวัดการรับรู้สติของผู้ป่วยระบบประสาทและสมอง (โฟร์สกอร์) โดยพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณอรพรรณ แก้วสวย (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.ศุภร วงศ์วทัญญู (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 หน้า 298 - 313
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ