ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางจริยธรรม ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาศาสตร์ด้านสุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง
ดร.ชูเกียรติ จากใจชน (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
ดร.สุดารัตน์ สุวารี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.สุภาวดี สมจิตต์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.รัตนาภรณ์ ซ้อนเปียยุง (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
คณะจิตวิทยา
ผศ.ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
22 ธ.ค. 2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ