คลังบทความ

รายละเอียด

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนิสิตพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ผศ.ดร.อังคนา จงเจริญ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์จักรกฤษณ์ โปณะทอง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.จตุพล ยงศร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ไม่ระบุ
วารสารพยาบาลทหารบก 2561 ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ 354-363
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ