ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.จุรีย์ นฤมิตเลิศ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
18 ต.ค. 2562
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563 หน้า 49 - 63
ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
ปี
2563