ทุนวิจัย

รายละเอียด

คัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.พรทรัพย์ ศรีนวลนัด (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.ดอนนา ฮัดเดลสตัน (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
รศ.ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
11 ก.พ. 2562
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 หน้า 243 - 251
ตั้งแต่วันที่
01 ก.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
ปี
2563