คลังบทความ

รายละเอียด

ทัศนคติทางดิจิทัล ความเข้าใจทางดิจิทัล และทักษะทางดิจิทัล ในยุคพลิกโฉมของนักศึกษาพยาบาลสำหรับการดูแลสุขภาพและการบริการพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สุดารัตน์ สุวารี (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2566 หน้า 232 - 239
2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ