คลังบทความ

รายละเอียด

สะเต็มศึกษา : ถอดบทเรียนการเรียนรู้ในกระบวนการสร้างนวัตกรรมการพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์นวพร มามาก (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ณัฐนิชา ศรีละมัย (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารกองการพยาบาล ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 หน้า 152 - 165
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ