คลังบทความ

รายละเอียด

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์ชวภณ สารข้าวคำ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณมธุรส แสงคำ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณพัชรี อ่ำทอง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณพิชญาภา พิกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณภัทรวดี แก้ววังปา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณรติมา คำพิทักษ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณรัชนีกร คำเสียง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณรับพรรษา ล้อมพรม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 12 วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2562 หน้า 214 - 224
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ