ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียนรู้เรื่อง การดูดเสมหะต่อผลสัมฤทธิ์การเรียน ความมั่นใจและความพึงพอใจของนักศึกษา [The result of using electronic book to enhance suctioning on learning achievement, confidence and satisfaction of students]
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์รตา ศรีสอาด (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณสิรินาถ วงศ์ภมรมนตรี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะบุคลากร

ไม่แสดงข้อมูล
มี
19 ส.ค. 2559
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 หน้า 136 - 145
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2561