คลังบทความ

รายละเอียด

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อสมรรถนะของมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์อรนันท์ หาญยุทธ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.มณีรัตน์ ภาคธูป (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562 หน้า 227-236
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ