คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของดนตรีต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณสุพัตรา ใจรังกา (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.พรรณวดี พุธวัฒนะ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.ศุภร วงศ์วทัญญู (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 หน้า 123 - 140
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ