คลังบทความ

รายละเอียด

บทบาทพยาบาลในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
ดร.นพนัฐ จำปาเทศ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์พัชราภรณ์ ฝ่ายหมื่นไวย์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสาร มฉก. วิชาการ ปีที่ 21 ฉบับที่ 42 มกราคม - มิถุนายน 2561 หน้า 153 - 164
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ