คลังบทความ

รายละเอียด

บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
ผศ.รัตนา พึ่งเสมา (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า 15 - 24
2563
01 ม.ค. 2563
30 มิ.ย. 2563
ครบ
ไม่ระบุ