คลังบทความ

รายละเอียด

ผลการใช้รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณต่อการรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณศรีสุดา กำเนิดเกียรติศักดิ์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วชิรสารการพยาบาล ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 หน้า 18 - 33
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ